ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ เเห่ง เเละกองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ (น้ำยาพ่นยุง,ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเเซมลำโพงฮอร์นหอกระจายข่าว บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อชุดใบมีดดันหน้า สำหรับรถฟาร์มเเทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ เเรงม้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
ซื้อผานบุกเบิก สำหรับรถฟาร์มเเทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ เเรงม้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อเครื่องตัดหญ้าเเบบ ๒ ใบมีด สำหรับติดท้ายรถฟาร์มเเทรกเตอร์ เเบบ ๓ จุด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำต้นเทียน สำหรับจัดโครงการฝึกอบรมการทำต้นเทียนให้กับประชาชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เเละจัดทำเเท่นหล่อเทียน สำหรับโครงการฝึกอบรมการทำต้นเทียนให้กับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๘๗ อำนาจเจริญ จำนวน ๔ เส้น (ยางนอกใหม่ ๑๙๕ R ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรงธรรม หมู่ที่ ๑ ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรงธรรม หมู่ที่ ๑ ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๗๐๓ อจ.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมรยยนต์บรรทุกส่วนบุคคคล (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๐ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
จ้างเหมากั้นห้องสำนักปลัดเทศบาล ขนาด ๔๐๐ X ๔๑๐ ซม. จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรงธรรม หมู่ที่ ๑ ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อผ้าคุมเก้าอี้พร้อมโบว์เย็บเติด สกรีนโลโก้เทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๒๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (กองคลัง,สำนักปลัด) เทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (โต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิง ปรับระดับได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดั๊ม) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๙๘ อำนวจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างจำนาน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
จ้างจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65