E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุน ๑๐๐ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๖๑๒๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมไฟส่องสว่างบนเวทีกลาง ณ บริเวณฐานจุดบั้งไฟบ้านหัวตะพาน ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
จ้างพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่คงคาพร้อมเครื่องบวงสรวง ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
จ้างสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
จ้างเหมาทำกระทงใหญ่สวยงาม จำนวน ๑ อัน กระทงเล็ก ๗๐ อัน ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
จ้างค่ารื้อถอนกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รพ.สนามหัวตะพานพร้อมค่าแรงเพื่อนำมาติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน แห่งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
จ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหัวตะพาน www.huataphancity.com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๒๔๕ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๘๗ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 64
ขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 (ที่ดินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน) บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี ขนาดพื้นที่ 13,404 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,212 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 (ที่ดินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน) บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี ขนาดพื้นที่ 13,404 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,212 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย ถนนเลียบคงคา ถึงสายเลียบคงคา บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี กว้าง 4-5 เมตร ยาว 2,535 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 12,405 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย ถนนเลียบคงคา ถึงสายเลียบคงคา บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี กว้าง 4-5 เมตร ยาว 2,535 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 12,405 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพานแห่งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านอาชีพ ทำขนม น้ำหมักผลไม้ น้ำสมุนไพร ตัดเย็บ และเสริมสวย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64