ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อใบเสร็จสองตอนกระดาษขาวหนึ่งสีตีเบอร์ร้อยเเผ่น จำนวน ๕๐๐ เล่ม เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๓๑ อำนาจเจริญ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเเซมเเละปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เเละซุ้มพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมทำความสะอาด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังที่ ๒ 21 เม.ย. 65
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี 21 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวตะพาน รุ่นที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 65
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 65
จ้างเหมาจัดทำป้ายติดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า 18 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
ซื้อน้ำตื่มสำหรับประชาชนที่เเวะมาพัก ณ จุดบริการประชาชน ในโครงการจัดตั้งจุดตจรวจป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนเเละบริการประชาชน ช่างเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชน ช่วงเทศกลาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างเหมาพิธีพราหมณ์พร้อมเครื่องบวงสรวงในการจัดงานประเพณีบวงสรวงปู่ผาเเดงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการประเพณีบวงสรวงปู่ผาเเดงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและบานหน้าต่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี 5 เม.ย. 65
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพานหลังที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี 5 เม.ย. 65
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างโรงคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(นั่งร้านแบบโครงเหล็ก) จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 65
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 65
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๖๑๒๑ อำนาจเจริญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบีียน ๘๐-๔๒๓๑ อำนาจเจริญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดั๊ม) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๙๘ อำนาจเจริญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65