หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   16 เม.ย. 64 31
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการย้ายของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   17 มี.ค. 64 22
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   8 ก.พ. 64 23
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล   1 ธ.ค. 63 22
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 4559   1 ธ.ค. 63 21
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   1 ธ.ค. 63 20
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   1 ธ.ค. 63 22
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่มีเหตุ   1 ธ.ค. 63 20
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย   15 ก.ย. 63 24
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   15 มิ.ย. 63 18