หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   2 ก.พ. 65 16
หลักเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏบัติงานบุคคลากร   2 ก.พ. 65 16
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   2 ก.พ. 65 22
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร   2 ก.พ. 65 17
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   2 ก.พ. 65 14
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน   16 พ.ย. 64 28
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3)   16 พ.ย. 64 22
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษฯ   16 พ.ย. 64 19
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับฯ   16 พ.ย. 64 19
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ   16 พ.ย. 64 16
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2)   16 พ.ย. 64 21
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 พ.ย. 64 19
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   16 เม.ย. 64 132
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการย้ายของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   17 มี.ค. 64 97
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   8 ก.พ. 64 233
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล   1 ธ.ค. 63 88
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 4559   1 ธ.ค. 63 90
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   1 ธ.ค. 63 104
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   1 ธ.ค. 63 86
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่มีเหตุ   1 ธ.ค. 63 75
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย   15 ก.ย. 63 108
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   15 มิ.ย. 63 74