แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 พ.ย. 64 65
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564   1 พ.ย. 64 53
คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   15 ก.ย. 64 25
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 64 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   19 ก.ค. 64 49
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564   23 มิ.ย. 64 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   8 เม.ย. 64 162
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   25 มี.ค. 64 235
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ธ.ค. 63 142
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 63 38
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   9 ม.ค. 63 269
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 63 269
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   11 พ.ย. 62 242