อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหัวตะพาน จัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติตน ตามมาตรฐานกลางทาง..... วันที่ 15 ธ.ค. 64 (ดูู 66)

###แจ้งประชาสัมพันธ์### การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต... วันที่ 16 ส.ค. 64 (ดูู 276)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 210)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ... วันที่ 24 มิ.ย. 64 (ดูู 15)

ท่านนายกลงพื้นที่ดูแลการปรับปรุงขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1 ต.รัตนวารี

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วย ลงพื้นที่ดูแลการขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1 ต.รัตนวารี... วันที่ 9 มิ.ย. 64 (ดูู 170)

ท่านนายกลงพื้นที่ ดูการซ่อมแซมโรงผลิตน้ำประปา

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรี ตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วย ลงพื้นที่ดูแลการซ่อมแซมโรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 3 มิ.ย. 64 (ดูู 160)

26 พฤษภาคม 2564 "วันวิสาขบูชา"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเทศกาลวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564... วันที่ 24 พ.ค. 64 (ดูู 152)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564... วันที่ 11 พ.ค. 64 (ดูู 137)

ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ... วันที่ 1 เม.ย. 64 (ดูู 180)

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวตะพาน และตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 161)

ป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน... วันที่ 5 ก.พ. 64 (ดูู 146)

ให้บริการช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันฯ ทต.หัวตะพาน ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหลังห้องแถวตำรวจ สภ.หัวตะพาน ... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 177)

มาจ่ายภาษีกันนะคะ

ขอเชิญมาชำระภาษีปี 64... วันที่ 18 ธ.ค. 63 (ดูู 155)

การประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

การประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๒ ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ๑. ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒  บ้านหนองขอน ๒. ณ ศาลาประชาคมหมู่ท..... วันที่ 2 ธ.ค. 63 (ดูู 163)

เทศบาลตำบลหัวตะพานแสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

เทศบาลตำบลหัวตะพานแสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ... วันที่ 20 พ.ย. 63 (ดูู 182)

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หน.สป. ผอ.กอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพานทุกวันพุธของสัปดาห์... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 233)

ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพานสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 252)

เดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง covid-19

เทศบาลตำบลหัวตะพานจัดโครงการเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง covid-19 โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 259)

ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 286)

ปรับปรุงซ่อมแซม วางท่อถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ดำเนินการปรับปรุง วางท่อ ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 202)