อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

นายเสริมศักดิ์ ทากุ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ถึงแก่กรรม

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อครอบครอบครัวท่านเสริมศักดิ์ ทากุ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน... วันที่ 5 ต.ค. 63 (ดูู 8)

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน

วันศุกร์ทีา 29 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ ธิศาเวช เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 60)

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หน.สป. ผอ.กอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพานทุกวันพุธของสัปดาห์... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 47)

ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพานสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 49)

เดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง covid-19

เทศบาลตำบลหัวตะพานจัดโครงการเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง covid-19 โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 43)

ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 67)

ปรับปรุงซ่อมแซม วางท่อถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ดำเนินการปรับปรุง วางท่อ ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 24)

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนทุกวันพุธของสัปดาห์... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 73)

มอบวิลแชร์ให้กับผู้พิการติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล มอบวิลแชร์ให้กับผู้พิการติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 5 พ.ค. 63 (ดูู 90)

มาตรการคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน covid-19

นางสำรวย  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล  ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพานทั้ง 2 แห่ง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรค covid-19  ตามนโยบายของรัฐบาล  ... วันที่ 1 พ.ค. 63 (ดูู 65)

เทศบาลตำบลหัวตะพานปลอดพิษสุนัขบ้า

นางสำรวย  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผอ.กองสาธารณสุข  และพนักงานเทศบาล  ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชน  ตา..... วันที่ 1 พ.ค. 63 (ดูู 28)

การป้องกันและรับมือไว้รัสโคโรน่า covid-19 เทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพานวางแผนการป้องกันและรับมือไวรัสโคโรน่า covid-19 ... วันที่ 16 มี.ค. 63 (ดูู 51)

การป้องกันและรับมือไว้รัสโคโรน่า covid-19 เทศบาลตำบลหัวตะพาน

การป้องกันและรับมือไวรัสโคโรน่า covid-19 เทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 16 มี.ค. 63 (ดูู 24)

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ 8 บ้านหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 100)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวตะพานและถนนลูกรังทางลงฐานจุดบั้งไฟบ้านหัวตะพาน และปรับปุงถนนลูกรังบ้านหนองขอน... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 105)

วางท่อในเขตเทศบาล

นางสำรวย  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  ออกตรวจสอบการวางท่อในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สามาชิกสภาเทศบาล... วันที่ 2 ก.ย. 62 (ดูู 67)

ลอยกระธง 2561

ลอยกระธง 2561... วันที่ 22 พ.ย. 61 (ดูู 287)

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 20 พ.ย. 61 (ดูู 177)

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 175)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ... วันที่ 13 ต.ค. 61 (ดูู 141)