แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหัวตะพาน
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 31 มกราคม 65   View : 95
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 683)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 3087)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 567)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 852)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 475)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 683)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 555)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :