ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 29 มิ.ย. 65 3
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 9 มี.ค. 65 34
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 9 มี.ค. 65 41
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 28 ก.พ. 65 21
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ 18 ก.พ. 65 61
แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 31 ม.ค. 65 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมศาสตร์ 12 ม.ค. 65 45
ประกาศราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 17 ธ.ค. 64 106
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล 15 ธ.ค. 64 42
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง 15 ธ.ค. 64 44
รายงานความพึงพอใจประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 8 ธ.ค. 64 23
รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่างและวิธีการสรรหา 7 ธ.ค. 64 21
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15 พ.ย. 64 115
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 24 มิ.ย. 64 13
ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 14 มิ.ย. 64 228
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 1 มิ.ย. 64 229
ประกาศศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 1 มิ.ย. 64 208
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 64 220
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 64 257
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน 5 ก.พ. 64 397
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 30 ต.ค. 63 199
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 21 ก.ค. 63 254
การประเมินผลการจัดการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 21 ก.ค. 63 268
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 258
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 226
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 25 มิ.ย. 63 251
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 16 มิ.ย. 63 201
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนเนื้อเรื่อง) 16 มิ.ย. 63 202