ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 21 ก.ค. 63 4
การประเมินผลการจัดการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 21 ก.ค. 63 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 13
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 8
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 10
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 25 มิ.ย. 63 13
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 16 มิ.ย. 63 13
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนเนื้อเรื่อง) 16 มิ.ย. 63 13
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนหน้าปก) 16 มิ.ย. 63 8
รายงานแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 13
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 13
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 11
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน 9 มิ.ย. 63 19
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2562 รอบ 12 เดือน 8 มิ.ย. 63 21
แผนป้องกันการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 8 มิ.ย. 63 18
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2563 รอบ 6 เดือน 8 มิ.ย. 63 19
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 70/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 25
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 22
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 5 มิ.ย. 63 17
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 19
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp ปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 22
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 63 21
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp ณ วันที่ื 31 พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 63 19
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค. 62- 31 ม.ค. 63 4 มิ.ย. 63 26
แผนการจัดหาพัสดุ 4 มิ.ย. 63 19
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก EIT) 1 มิ.ย. 63 16
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายใน ITA) 1 มิ.ย. 63 13
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบปรมาณ 2563(เพิ่มเติมครั่งที่ 2) 25 พ.ค. 63 20
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 25 พ.ค. 63 22