ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 14 มิ.ย. 64 49
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 1 มิ.ย. 64 60
ประกาศศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 1 มิ.ย. 64 47
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 64 49
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 64 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน 5 ก.พ. 64 232
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 30 ต.ค. 63 71
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 21 ก.ค. 63 139
การประเมินผลการจัดการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 21 ก.ค. 63 134
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 121
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 135
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 130
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 106
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 25 มิ.ย. 63 116
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 16 มิ.ย. 63 97
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนเนื้อเรื่อง) 16 มิ.ย. 63 99
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนหน้าปก) 16 มิ.ย. 63 81
รายงานแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 93
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 95
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 99
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน 9 มิ.ย. 63 122
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2562 รอบ 12 เดือน 8 มิ.ย. 63 141
แผนป้องกันการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 8 มิ.ย. 63 96
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2563 รอบ 6 เดือน 8 มิ.ย. 63 101
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 70/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 131
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 122
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 5 มิ.ย. 63 92
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 107
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp ปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 94
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 63 105