ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน 5 ก.พ. 64 130
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 21 ก.ค. 63 73
การประเมินผลการจัดการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 21 ก.ค. 63 69
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 64
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 73
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 69
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 64
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 25 มิ.ย. 63 67
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 16 มิ.ย. 63 55
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนเนื้อเรื่อง) 16 มิ.ย. 63 55
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนหน้าปก) 16 มิ.ย. 63 45
รายงานแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 50
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 48
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 48
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน 9 มิ.ย. 63 62
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2562 รอบ 12 เดือน 8 มิ.ย. 63 87
แผนป้องกันการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 8 มิ.ย. 63 53
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2563 รอบ 6 เดือน 8 มิ.ย. 63 54
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 70/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 62
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 67
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 5 มิ.ย. 63 54
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 63
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp ปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 55
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 63 64
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp ณ วันที่ื 31 พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 63 56
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค. 62- 31 ม.ค. 63 4 มิ.ย. 63 77
แผนการจัดหาพัสดุ 4 มิ.ย. 63 57
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก EIT) 1 มิ.ย. 63 83
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายใน ITA) 1 มิ.ย. 63 80
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบปรมาณ 2563(เพิ่มเติมครั่งที่ 2) 25 พ.ค. 63 57