บริการพื้นฐาน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: บริการพื้นฐาน

บริการพื้นฐาน
 
1  การคมนาคมขนส่ง
           ทางบก
           - สถานีขนส่ง ลักษณะรถประจำทาง การให้บริการ ระยะทางและค่าบริการมีจุดรับส่งผู้โดยสารประจำทาง   จำนวน 1 แห่ง
           - การคมนาคม
           เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหัวตะพานกับจังหวัดใกล้เคียง มี 2 เส้นทางหลัก คือ
           1. ถนนชยางกูร ระยะทาง 19 กม. จากสี่แยกบ้านหลักชัย - อำเภอหัวตะพาน เพื่อเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชาธานี
           2. จากถนนอรุณประเสริฐ (สี่แยกบ้านน้ำปลีก) ระยะทาง 19 กม. - อำเภอหัวตะพาน
เพื่อเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร               
           - ลักษณะของถนน
                     ผิวจราจรส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางผิวถนนเรียบและขรุขระเป็นบางช่วง
           - ถนนสายเศรษฐกิจ เป็นถนนทางหลวงหมายเลข 2210 ที่เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญไปจังหวัดยโสธร และ ระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญเชื่อมต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนถนนที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านตำบลได้สะดวกสบายอย่างยิ่งความยาวถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  35,826.00  เมตร  ถนนลาดยาง  4,982.00  เมตร  ถนนคอนกรีต  24,706.00  เมตร  ถนนดิน  750.00  เมตร

2  การไฟฟ้า
           เทศบาลตำบลหัวตะพาน  ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้า  มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้าทั่วถึงครบถ้วนทุกครัวเรือน  ด้านไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในยามค่ำคืนนั้น  ในถนนสายหลักและสายรอง  เทศบาลได้บริการอย่างทั่วถึงพอสมควร

3  การประปา
           เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีการดำเนินการระบบประปา  จำนวน  5  แห่ง  สามารถผลิตน้ำประปาได้ประมาณ  50,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ซึ่งสามารถบริการจ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ำบางส่วน  เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ำผิวดิน  หรือปัญหาการชำรุดทรุดโทรมของเครื่องจักร   เนื่องจากเป็นระบบประปาที่ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว
 
4  โทรศัพท์
           มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ของชุมสายโทรศัพท์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำนวนคู่สายประมาณ 1,200  สาย 

5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์
           1.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน  1  แห่ง 
           2.มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ความถี่  162.550  MHz  วิทยุชุมชน คลื่นความถี่ 92.25 MHz  และคลื่นความถี่ 92.75 MHz
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 397