สภาพเศรษฐกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
 
1  การเกษตร
           - แยกประเภทการทำการเกษตร/พื้นที่การเกษตร ทำนา ทำสวน และทำไร่
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน  และเลี้ยงสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด  ไก่  เป็นต้น  ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ  9,800  ไร่  จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  1,300  ครัวเรือน
           - พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ  ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย      
 
2  การประมง
           มีจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  2  ตำบล  ดังนี้

ตำบล

จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวนบ่อ

พื้นที่ไร่

ปริมาณน้ำที่จับได้ (กก.)

มูลค่า (บาท)

หัวตะพาน

131

136

74.11

7,400

388,500

รัตนวารี

26

26

19.75

2,000

100,000


3  การปศุสัตว์
           ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ควาย ปลาน้ำจืด เป็นต้น

4  การบริการ
           ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีสถานประกอบธุรกิจการค้า  เป็นจำนวนมาก  เช่น  ร้านค้าส่ง  ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านตัดผม ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์  ร้านทอง  ร้านถ่ายรูป เป็นต้น
           -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     จำนวน  1  แห่ง
           -  สหกรณ์การเกษตร      จำนวน    1  แห่ง 
           -  ร้านทอง                 จำนวน    2  แห่ง
           -  ร้านสะดวกซื้อ          จำนวน    2  แห่ง
           -  ตลาดสด                จำนวน    2  แห่ง
           -  สถานีบริการน้ำมัน     จำนวน    2  แห่ง
           -  ร้านค้าทั่วไป            จำนวน  59 แห่ง
           -  ร้าน OTOP
           ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  เทศบาลตำบลหัวตะพาน  จำนวน  1  แห่ง
           - โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท  จำนวน  1 แห่ง     

5  การท่องเที่ยว
           เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  วัดพระศรีเจริญ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน  เป็นแหล่งรวมจิตใจและธรรมะของชาวเทศบาลตำบลหัวตะพาน  และยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คือหนองสามขา  ซึ่งหนองสามขานี้เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล เป็นแหล่งน้ำที่สวยงามตามธรรมชาติ  บางฤดูจะมีนกเป็ดน้ำ  นกกระสาขายาว  นกกระยาง  สัตว์น้ำต่าง ๆ มากมายอาศัยอยู่ในระบบนิเวศน์  และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นอกเขตเทศบาล คือ  ศูนย์แสดงและจำหน่ายผ้าขิดตำบลคำพระ  ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน    สร้างถ่อ  และป่าดงใหญ่ซึ่งเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

6  อุตสาหกรรม
           การอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการบริการขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  เช่น  อู่ซ่อมรถ  ซ่อมรถเครื่องจักรทางการเกษตร  เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และโรงสีข้าว  ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลยังไม่มีผู้ประกอบการ
                  
7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
           การพาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีสถานประกอบธุรกิจการค้า  เป็นจำนวนมาก  เช่น  ร้านค้าส่ง  ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านตัดผม ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์  ร้านทอง  ร้านถ่ายรูป เป็นต้น
           -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     จำนวน  1  แห่ง
           -  สหกรณ์การเกษตร                         จำนวน  1  แห่ง 
           -  ร้านทอง                                    จำนวน  2  แห่ง
           -  ร้านสะดวกซื้อ                             จำนวน  2  แห่ง
           -  ตลาดสด                                    จำนวน  2  แห่ง
           -  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง               จำนวน  2  แห่ง
           -  ร้านค้าทั่วไป                               จำนวน  59 แห่ง
           -  โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท                      จำนวน  1 แห่ง     
           -  กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพานจำนวน 10 กลุ่มอาชีพ
                    
8  แรงงาน
           ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องแหล่งน้ำทำการเกษตร  จึงเป็นเหตุให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรที่ได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำประกอบกับปัญหาภัยธรรมชาติ  ภัยแล้งและภาวะน้ำท่วม  ปัญหาทางด้านราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ จึงส่งผลให้ประชาชนในวัยแรงงานบางส่วนต้องไปขายแรงงานต่างถิ่น  เช่น  ไปตัดอ้อย  ไปรับจ้างทั่วไป  เป็นต้น  ในบริเวณศูนย์กลางชุมชนโดยเฉพาะในเขตตำบลรัตนวารี  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นศูนย์กลางความเจริญของท้องถิ่น  โดยมีการประกอบกิจการด้านการพาณิชย์กรรมเพื่อบริหารชุมชนมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการขั้นพื้นฐาน  เช่น  ร้านอาหาร  เครื่องดื่ม  และของใช้ประเภทเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น  ไม่มีการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เนื่องจากยังเป็นชุมชนขนาดเล็กมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังต่ำ  กำลังซื้อน้อยและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจประชาชนที่จะใช้การด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในชุมชนแล้ว  จำเป็นต้องเดินทางไปใช้บริการในตัวจังหวัด  หรือจังหวัดใกล้เคียง  เช่น จังหวัดยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 406