สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสวัสดิ์ สิงห์ชู
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1616078


นางบัวเรียน หน่อแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 084-4316799


นางสุมาลี อินทพันธ์
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 081-7252990


นายวีระพงษ์ ภูตะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 062-9843810


นายขจิต บุญมาชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 061-9388030


นายใหม่ หมอกวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 061-5625641


พ.ต.ท.สุทธินันท์ อวนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 084-0739959


นางอุไร อุดมสันติ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 094-4747896


นางลำใย บัวเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 062-4411964


นายสมศักดิ์ ธิศาเวช
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-7265755


นายวีระ ไชยจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 095-0791253


นายปราง นารีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-7221070


นายอุเทพ หิรัญวรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 095-6029931