สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมศักดิ์ ธิศาเวช
ประธานสภาฯ


นายคำฟอง มานะพิมพ์
รองประธานสภาฯ


นางเพ็ญศรี ทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเฉลิม อุดมสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวีระพงษ์ ภูตะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายใหม่ หมอกวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


ร้อยตรีอดิศักดิ์ ขินาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประดิษฐ์ สุตะภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญมา พงษ์ลา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประมูล คำมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพันธ์ศักดิ์ นารีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมพร วามะลุน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอำนาจ นารีบุตร
เลขานุการสภาเทศบาล