สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุมาลี อินทพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายคาเชน ผลชูพงษ์
นิติกรชำนาญการ


นางนริศรา สาไชยันต์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางศรีประไพ ร่วมทอง
นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ


น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ ทองสุข
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.สุพรรษา นารีบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายพิชิต ภูตะอินทร์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นางสกาวเดือน วัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางชฎาภรณ์ แขสว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอภิญญา สิงห์ชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววิไลลักษณ์ บุรัสการ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ สายศักดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุพัฒน์ สุวิพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุพัฒ ลุนสิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายฉลวย ชาววัง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายจิรยุทธ ยอดมงคล
พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นายสุพัฒน์ ลุนสิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสมาน แดนรับรัมย์
นักการ


นายประยงค์ บุญศรี
ยาม