สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายอำนาจ นารีบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุมาลี อินทพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายคาเชน ผลชูพงษ์
นิติกรชำนาญการ


นางนริศรา สาไชยันต์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางศรีประไพ ร่วมทอง
นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ


น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ ทองสุข
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.สุพรรษา นารีบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายบุญเลียง คูณเมือง
นักจัดการงานเทศกิจ


นายพิชิต ภูตะอินทร์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นางสกาวเดือน วัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิรยุทธ ยอดมงคล
พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นายชัยพฤกษ์ เขื่อนแก้ว
พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นายอดิศร วงษ์พรม
พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นายสุพัฒน์ สุวิพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุพัฒ ลุนสิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ สายศักดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสมาน แดนรับรัมย์
นักการ


นายฉลวย ชาววัง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประยงค์ บุญศรี
ยาม