กองคลัง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทองสุข ธิศาเวช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางศุภาทิพย์ ขุมทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


น.ส.วรรณรดา สิงห์ชู
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายเฉลิม สมควร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางเพียงใจ วามะลุน
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางอัศราภรณ์ ขินาวงศ์
ผู้ช่วย จพง.การเงิน


นายทวี บุญทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป