กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสุวิสิษฎ์ สินเติม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพร ร่วมทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา


นายฤทธิรงค์ ช่วยสุข
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายดาวเหนือ วิชาคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


จ.ส.อ.นพรัตน์ บ่อทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายทวีชัย ไชยจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายจำปา มูลเพ็ญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชลทิตย์ พาโท
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงษ์อนันต์ บุญทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพุทธา บุญดก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมเกียรติ คำสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเพชร สรรพผล
พนักงานจ้างทั่วไป