กองการศึกษา


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางณัฐวรรณ ราวะรินทร์
ครู


นางคำปัน วามะลุน
ครู


นางรัศมื์ศศิ ไชยจันทร์
ครู


นางณัฐรัตน์ ขันธุปัทม์
ครู คศ. 1


นางณภัทร ยอดมงคล
ครู


นางวาสนา บุญเติม
ผู้ดูแลเด็ก


นายชิตพล ภาโท
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุษบา บุญวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางอาพร สิงห์ชู
พนักงานจ้างทั่วไป