กองการศึกษา


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


น.ส.ธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวิราวรรณ์ เวชพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางณัฐวรรณ ราวะรินทร์
ครู


นางคำปัน วามะลุน
ครู


นางรัศมื์ศศิ ไชยจันทร์
ครู


นางณภัทร ยอดมงคล
ครู


นางประเทือง คำมูล
ครู


นางสุภาณี นิลเพชร
ผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา บุญเติม
ผู้ดูแลเด็ก


นายชิตพล ภาโท
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุษบา บุญวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางอาพร สิงห์ชู
พนักงานจ้างทั่วไป