กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางวิไลวรรณ บุญดก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางอรองค์ ยิ่งยืน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.วาสนา ปุคะสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุญเลิศ ภูตะอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายทองสุข อุดมลาภ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประเสริฐ สมควร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ บุญดก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชัย สินเติม
พนักงานจ้างทั่วไป