โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลหัวตะพานได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเนื่องจาก ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาล และให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันอาจนำไปสู่การทุจริต
วันที่ : 8 กันยายน 65   View : 17