สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00025
วานนี้ 00040
เดือนนี้ 01111
เดือนก่อน 01121
ปีนี้ 09634
ปีก่อน 10416
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 - 23 พ.ย. 2566(ดู 5) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 13 พ.ย. 2566(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม - 8 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด "นางสาวอำนาจเจริญ" ประจำปี 2566 - 8 พ.ย. 2566(ดู 15) 
  โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - 6 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ((One Setop Service : OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน - 3 พ.ย. 2566(ดู 23) 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 2/2566 - 31 ต.ค. 2566(ดู 28) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 - 30 ต.ค. 2566(ดู 24) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 - 30 ม.ค. 2566(ดู 268) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ - 9 พ.ค. 2565(ดู 238) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 7 ธ.ค. 2564(ดู 381) 
  คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ - 1 ก.ค. 2564(ดู 344) 
  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 8 มิ.ย. 2563(ดู 1613) 
  ประกาศรับสมัรและสรรคหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 3 เม.ย. 2563(ดู 846) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ - 20 เม.ย. 2565(ดู 353) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคงคาฯ - 10 ก.พ. 2565(ดู 336) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 - 26 ม.ค. 2565(ดู 413) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 17 ม.ค. 2565(ดู 316) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - 13 ม.ค. 2565(ดู 251) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 10 ม.ค. 2565(ดู 330) 
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๑ - 2 ก.ย. 2564(ดู 546) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดั้ม) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๙๘ อจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้าง เหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.หัวตะพาน ๓๘๐๕-๖๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒ Volt จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีพร้อมนักร้องเวทีกลาง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22

ภาพกิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 195)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ดู 207)

สถานที่พัก

โรงแรมวิชยารีสอร์ท (ดู 175)

ลีลาวดีรีสอร์ท (ดู 148)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

วิดีโอแนะนำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพเพื่อสร้างสุข (ดู 344)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 498)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 585)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดพระศรีเจริญ (ดู 130)

ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง) (ดู 49)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2564 : [25 ส.ค. 3064]
  ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [24 ต.ค. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [16 ต.ค. 2566]
  ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667ครั้งที่ 1/2567 : [12 ต.ค. 2566]
  ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 28/2566 : [15 ก.ย. 2566]
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [14 ก.ย. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลบหัวตะพาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [14 ก.ย. 2566]
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [11 ก.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน : [8 ก.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินการบริการสาธารณะ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล