สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงบประมาณ


นางสาวสุธิณี ศรีสันต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวสุพรรษา นารีบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุริยะ ภาระไสว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายอดิศักดิ์ สาทาวงศ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
คนงานทั่วไป


นายวิชัย สินเติม
คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ บุญดก
คนงานทั่วไป


นายนรา ยอดมงคล
คนงานทั่วไป


นายอุดม สมปอง
คนงานทั่วไป


นางบุญเลิศ ภูตะอินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวหนึ่งฤทัย จุลบุตรดี
คนงานทั่วไป


นางปัญจา ปะกะตา
คนงานทั่วไป


นางสุพิษย์ จารุจิตร
คนงานทั่วไป


นายสุพรรณ สรรพผล
คนงานทั่วไป


นายชาญชัย วามะลุน
คนงานทั่วไป


นายยุทธนา ถ้วยแก้ว
คนงานทั่วไป