สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


น.ส.สุพรรษา นารีบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.วาสนา ปุคะสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุญเลิศ ภูตะอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประเสริฐ สมควร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ บุญดก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชัย สินเติม
พนักงานจ้างทั่วไป