สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวไพรมณี แก้วเป้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายคมสัน แพงถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางณัฐวรรณ ราวะรินทร์
ครู


นางคำปัน วามะลุน
ครู


นางรัศมื์ศศิ ไชยจันทร์
ครู


นางณัฐรัตน์ ขันธุปัทม์
ครู คศ. 1


นางณภัทร ยอดมงคล
ครู


นางวาสนา บุญเติม
ผู้ดูแลเด็ก


นางณัฐวรรณ ราวะรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางคำปัน วามะลุน
ครู ชำนาญการ


นางรัศมิ์ศศิ ไชยจันทร์
ครู ชำนาญการ


นางณัฐรัตน์ ขันธุปัทม์
ครู ชำนาญการ


นางณภัทร ยอมมงคล
ครู คศ.1


นางวิภารัตน์ จำนงค์นิจ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา บุญเติม
ผู้ดูแลเด็ก


นายชิตพล พาโท
ผู้ดูแลเด็ก


นายธานวัฒน์ บุญทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา บุญวรรณ์
คนงานทั่วไป


นายชิตพล ภาโท
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุษบา บุญวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางอาพร สิงห์ชู
พนักงานจ้างทั่วไป