สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวธัญญภัสร์ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวไพรมณี แก้วเป้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายคมสัน แพงถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางณัฐวรรณ ราวะรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางคำปัน วามะลุน
ครู ชำนาญการ


นางรัศมิ์ศศิ ไชยจันทร์
ครู ชำนาญการ


นางณัฐรัตน์ ขันธุปัทม์
ครู ชำนาญการ


ตำแหน่งว่าง
ครู


นางวิภารัตน์ จำนงค์นิจ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา บุญเติม
ผู้ดูแลเด็ก


นายชิตพล พาโท
ผู้ดูแลเด็ก


นายธานวัฒน์ บุญทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกิตติพร โนรีรัตน์
คนงานทั่วไป


นางอาพร สิงห์ชู
คนงานทั่วไป