สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนิพาภร ประสานศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ


นางศรีประไพ ร่วมทอง
นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ


น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ ทองสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายจิระพงศ์ เหล่าแค
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


พ.จ.อ.ปิยะพงษ์ ใจอุ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายกิติพงษ์ ยอดมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพิชิต ภูตะอินทร์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอภิญญา สิงห์ชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจิรยุทธ ยอดมงคล
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายสุพัฒน์ ลุนสิน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวเสาวลักษณ์ วามะลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสมาน แดนรับรัมย์
คนงานทั่วไป


นายฉลวย ชาววัง
คนงานทั่วไป


นายอำนาจ สายศักดา
คนงานทั่วไป


นายเอกราช สุตะภักดิ์
คนงานทั่วไป


นายปิยะวัฒน์ คำสอน
คนงานทั่วไป


นายทัศน์ชัย สุวิพันธ์
คนงานทั่วไป


นางสาววรัญญา สิงห์ชู
คนงานทั่วไป