สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนิพาภร ประสานศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ


นางศรีประไพ ร่วมทอง
นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ


น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ ทองสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายพิชิต ภูตะอินทร์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอภิญญา สิงห์ชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจิรยุทธ ยอดมงคล
พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นายสุพัฒน์ ลุนสิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาววิไลลักษณ์ บุรัสการ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ สายศักดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุพัฒน์ สุวิพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายฉลวย ชาววัง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสมาน แดนรับรัมย์
นักการ


นายประยงค์ บุญศรี
ยาม