สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม   29 เม.ย. 2567 14
แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts   29 เม.ย. 2567 12
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2567 9
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล   26 เม.ย. 2566 69
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 ม.ค. 2566 124
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2564   21 ม.ค. 2565 165
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2563   9 เม.ย. 2564 539