สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.หัวตะพาน รุ่นที่ 8 สัปดาห์ที่ 7 กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า 5 เม.ย. 2567 12
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2567 5 เม.ย. 2567 11
ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 เม.ย. 2567 19
ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 27 มี.ค. 2567 23
พิธีการประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ 20 มี.ค. 2567 80
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 18 มี.ค. 2567 35
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11 มี.ค. 2567 20
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิค) กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 8 มี.ค. 2567 33
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 4 มี.ค. 2567 50
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิค) กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 1 มี.ค. 2567 38
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 27 ก.พ. 2567 115
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิค) กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 23 ก.พ. 2567 37
ประชาสัมพันธ์การเปิดจองสถานที่จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีบุญเดือนสี่ ประจำปี พ.ศ. 2567 19 ก.พ. 2567 303
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเนื่องในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี พ.ศ.2567 13 ก.พ. 2567 223
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิค) 12 ก.พ. 2567 107
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด 8 ก.พ. 2567 195
ประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน 31 ม.ค. 2567 259
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวตะพาน 22 ม.ค. 2567 196
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี 19 ม.ค. 2567 132
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 ม.ค. 2567 16
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือนมกราคม 18 ม.ค. 2567 15
ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหัวตะพาน 15 ม.ค. 2567 135
ประกาศ เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 11 ม.ค. 2567 87
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ม.ค. 2567 75
ประชาสัมพันธ์วิธีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 8 ม.ค. 2567 77
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 5 ม.ค. 2567 86
นิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2566 12 ธ.ค. 2566 119
ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 23 พ.ย. 2566 108
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 พ.ย. 2566 132
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 8 พ.ย. 2566 100