สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 27 ก.พ. 2566 31
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 14 ก.พ. 2566 25
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก IIT 20 ม.ค. 2566 32
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 20 ม.ค. 2566 31
การชำระภาษี 20 ม.ค. 2566 22
ประกาศ เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 21 ธ.ค. 2565 45
ประกาศการขยายกำหนดเวลาตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖ 24 พ.ย. 2565 51
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน 3 ต.ค. 2565 64
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 29 ก.ย. 2565 58
ประกาศสำรวจที่ดิน ประจำปี 2566 27 ก.ย. 2565 70
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 22 ก.ย. 2565 52
ประกาศเทศบาลตำบลบหัวตะพาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ก.ย. 2565 82
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 29 มิ.ย. 2565 101
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 1 เม.ย. 2565 91
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 9 มี.ค. 2565 135
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 9 มี.ค. 2565 150
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 28 ก.พ. 2565 126
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ 18 ก.พ. 2565 163
แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 31 ม.ค. 2565 159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมศาสตร์ 12 ม.ค. 2565 138
ประกาศราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 17 ธ.ค. 2564 208
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล 15 ธ.ค. 2564 137
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง 15 ธ.ค. 2564 138
รายงานความพึงพอใจประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 8 ธ.ค. 2564 116
รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่างและวิธีการสรรหา 7 ธ.ค. 2564 113
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15 พ.ย. 2564 205
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 24 มิ.ย. 2564 88
ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 14 มิ.ย. 2564 342
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 1 มิ.ย. 2564 334
ประกาศศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 1 มิ.ย. 2564 309