สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 23 พ.ย. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 พ.ย. 2566 14
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 8 พ.ย. 2566 9
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด "นางสาวอำนาจเจริญ" ประจำปี 2566 8 พ.ย. 2566 15
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 พ.ย. 2566 21
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ((One Setop Service : OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน 3 พ.ย. 2566 23
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 2/2566 31 ต.ค. 2566 28
การประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวตะพาน 30 ต.ค. 2566 30
โครงการ Big Cleaning Day 26 ต.ค. 2566 19
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti Corruption Museum) 20 ต.ค. 2566 17
แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย 20 ต.ค. 2566 37
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ "การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 20 ต.ค. 2566 19
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน 19 ต.ค. 2566 20
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 19 ต.ค. 2566 9
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 3/2566 13 ต.ค. 2566 18
การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สาธารณภัยต่าง ๆ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภันเทศบาลตำบลหัวตะพาน 12 ต.ค. 2566 20
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาาเทศบาลตำบลหัวตะพาน 6 ต.ค. 2566 28
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 20 ก.ย. 2566 101
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน 19 ก.ย. 2566 22
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 ก.ย. 2566 106
โครงการอบรมแกนนำการดูแลกลุ่มเปราะบาง(ผู้สูงอายุไร้คนดูแล ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ) 13 ก.ย. 2566 70
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน 12 ก.ย. 2566 133
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ก.ย. 2566 81
ประชุมกฎระเบียบรถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2566 4 ก.ย. 2566 106
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 30 ส.ค. 2566 58
โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอำนาจเจริญ 24 ส.ค. 2566 49
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 23 ส.ค. 2566 133
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 18 ส.ค. 2566 41
โครงการ คนหัวตะพาน ร่วมใจ ลดหวาน มัน เค็ม สุขภาพดี ด้วยวิถี 5 11 ส.ค. 2566 61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM Meeting) เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 11 ส.ค. 2566 41