สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศุภาทิพย์ ขุมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายฤทธิรงค์ ช่วยสุข
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


นางสาวสุวรรณดี สิงห์ชู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวเยาวนิจ วงศ์คำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวธัญญภรณ์ ธิวะพล
เจ้าพนักงานการเงินแบะบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวอัศราภรณ์ ขินาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายทวี บุญทิพย์
คนงานทั่วไป


นายประยงศ์ บุญศรี
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย สายศักดา
คนงานทั่วไป


ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป