สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศุภาทิพย์ ขุมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายฤทธิรงค์ ช่วยสุข
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


นางสาวสุวรรณดี สิงห์ชู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวเยาวนิจ วงศ์คำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวธัญญภรณ์ ธิวะพล
เจ้าพนักงานการเงินแบะบัญชีปฏิบัติงาน


นายเฉลิม สมควร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางอัศราภรณ์ ขินาวงศ์
ผู้ช่วย จพง.การเงิน


นางสาวมัลลิกา ไชยจันทร์
คนงานทั่วไป


นายทวี บุญทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอัศราภรณ์ ขินาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายทวี บุญทิพย์
คนงานทั่วไป


นายประยงศ์ บุญศรี
คนงานทั่วไป