สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศุภาทิพย์ ขุมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นายฤทธิรงค์ ช่วยสุข
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


นางสาวสุวรรณดี สิงห์ชู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวเยาวนิจ วงศ์คำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวจรินพร ทองนุ่ม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวธัญญภรณ์ ธิวะพล
เจ้าพนักงานการเงินแบะบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวเจนจิรา มีวังแดง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวอัศราภรณ์ ขินาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายทวี บุญทิพย์
คนงานทั่วไป


นายประยงศ์ บุญศรี
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย สายศักดา
คนงานทั่วไป


นางสาวอาทิตา อรอินทร์
คนงานทั่วไป