สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล


นางสังวรณ์ วงศ์จันลา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 097-3245652


นางสังวรณ์ วงศ์จันลา
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 097-3245652


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 086-1407322


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-2842861


นายสมพร ร่วมทอง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 085-3083984


นางสาวธัญญภัสร์ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 083-3763559


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ รักษษราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงบประมาณ
เบอร์โทร : 083-2018292


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 083-2018292