สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายธนิต ชาววัง
นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-9996640


นางสาวศุภานัน อุดมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-0660902


นายปิยะศาสตร์ ทองเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 097-3211235


นายบุญไทย ไชยจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-3902320


นายสุผล พลบุบผา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 085-0167843


ตำแหน่งว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน


นางสังวรณ์ วงศ์จันลา
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 097-3245652


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 086-1407322


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.ธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ