สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลหัวตะพาน


วิสัยทัศน์   “เมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม การศึกษาดี มีเศรษฐกิจพอเพียง”พันธกิจ    1. พัฒนาระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครบถ้วนและครอบคลุม
                      2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน
                      3. บริหารจัดการรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
                      4. พัฒนาสังคมและการศึกษาของประชาชนทั่วถึง 
                      5.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส


 

                   
วันที่ : 5 มกราคม 2566   View : 1378