สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
                    เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ  38  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด  ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ  50  นาที  อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ  52 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ  70  กิโลเมตร   มีพื้นที่เขตเทศบาลทั้งสิ้น  13.50  ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่ใน  3  ตำบล   จำนวน  10  หมู่บ้าน  ได้แก่
                   ตำบลหัวตะพาน                     ประกอบด้วยหมู่ที่  1,2,6,7,8
                   ตำบลรัตนวารี                       ประกอบด้วยหมู่ที่  1,2,3,7
                   ตำบลหนองแก้ว                     ประกอบด้วยหมู่ที่  10 
 
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศใต้             ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหัวตะพาน  เป็นพื้นที่ราบ  มีสภาพเป็น
ดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง   ทอดยาวไปตามแนวสองข้างทางหลวง  2210  โดยมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำและลำห้วยเสียวแบ่งครึ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ  พื้นที่ด้านตำบลรัตนวารี  กับพื้นที่ตำบลหัวตะพานพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำท่วมไม่ถึงและเป็นที่อยู่อาศัย  ยกเว้นพื้นที่บริเวณติดต่อกับอ่างเก็บน้ำและลำห้วย
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
                   ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู คือ
                   -  ฤดูฝน              เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  คือ  ในช่วงนี้ได้รับ
                         อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
                   -  ฤดูหนาว           เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  ในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
                   -  ฤดูร้อน             เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  ระยะนี้อุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงมากทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
1.4  ลักษณะของดิน
                   ทรัพยากรดินสภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  การกัดเซาะ  พังทลาย  ของหน้าดินยังไม่มีในพื้นที่  ปัญหาสารพิษในดินยังไม่มีในพื้นที่เช่นเดียวกัน  จะมีเพียงดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ขาดอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดินเท่านั้น
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                   ทรัพยากรน้ำแม่น้ำสายหลัก  คือ  ลำเซบกและลำเซบาย  ซึ่งจะมีปริมาณน้ำตลอดทุกฤดูและมีน้ำหนองสามขาอีกในฤดูแล้งจะตื้นเขิน  เทศบาลตำบลหัวตะพานมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญคือ  หนองสามขา และห้วยเสียว
1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้
                   ทรัพยากรป่าไม้  เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ไม่มีพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์  คงมีแต่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและอยู่ระหว่างการปฏิรูปที่ดินต่อไป

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง                
2.1  เขตการปกครอง
                   เทศบาลตำบลหัวตะพาน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3  ตำบล 10  หมู่บ้าน  ได้แก่
                   ตำบลหัวตะพาน                     ประกอบด้วยหมู่ที่  1,2,6,7,8
                   ตำบลรัตนวารี                       ประกอบด้วยหมู่ที่  1,2,3,7
                   ตำบลหนองแก้ว                     ประกอบด้วยหมู่ที่  10 
 
2.2  การเลือกตั้ง
                   การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2554
                   1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,284  คน
                   2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 3,898 คน 
                   3.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 37 บัตร 
                   4.จำนวนบัตรเสีย  129 บัตร

3.ประชากร
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                   เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีประชาชนรวมทั้งสิ้น   6,979คน  แยกเป็นชาย  3,424  คนหญิง   3,555  คน  แยกตามหมู่บ้านดังนี้
 

หมู่ที่

ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

 

1
2
6
7
8

ตำบลหัวตะพาน
บ้านหัวตะพาน
บ้านหนองขอน
บ้านหัวตะพาน
บ้านหัวตะพาน
บ้านหัวตะพาน

 

417
336
247
427
486

 

450
313
265
432
469

 

867
649
512
859
955

 

1
2
3
7

ตำบลรัตนวารี
บ้านรัตนวารี
บ้านเสียว
บ้านเสียว
บ้านรัตนวารี

 

401
216
341
390

 

463
251
358
384

 

864
467
699
774

 

10

ตำบลหนองแก้ว
บ้านแสนสุข

 

163

 

170

 

333

รวม

 

3,424

3,555

6,979


(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ข้อมูล  ณ  วันที่  13  ตุลาคม  2559)

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
                   เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีจำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุดังนี้ 

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน

17

16

33

เป็นบุคคลที่สิทธิ์เลือกตั้งอายุ  15  ปี       

1,619

1,674

3,293

เป็นบุคคลที่สิทธิ์เลือกตั้งอายุ  18  ปี

1,544

1,608

3,152

เป็นบุคคลที่สิทธิ์เลือกตั้งอายุ  20  ปี

1,482

1,558

3,040

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร

25

0

25

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

33

0

33


(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ข้อมูล  ณ  วันที่  13  ตุลาคม  2559)

4.  สภาพสังคม
 
4.1  การศึกษา
                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   2แห่ง
                   - โรงเรียนประถมศึกษา                                5แห่ง
                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  2แห่ง
                   - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                          1  แห่ง
                   -  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระศรีเจริญ            1  แห่ง
 
4.2  สาธารณสุข
                   - โรงพยาบาลหัวตะพาน                                         จำนวน   1  แห่ง
                   - สาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน                                  จำนวน  1  แห่ง
                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวตะพาน           จำนวน   1  แห่ง
                   - คลินิก                                                           จำนวน   1  แห่ง
                   - ร้านขายยา                                                     จำนวน   4  แห่ง

4.3  อาชญากรรม
                   - สถิติคดีในปีที่ผ่านมา
                     สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
                     สถิติการจับกุมต่างด้าว จำนวน 3 ราย
                     สถิติคดีอุบัติเหตุจราจร เกิด 17 ราย
                     (ที่มา : สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
 
4.4  ยาเสพติด
                   -  สถิติคดียาเสพติด เกิด 76 ราย ผู้ต้องหา 77 คน  
                   (ที่มา : สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
 
4.5  การสังคมสงเคราะห์
                   เทศบาลตำบลหัวตะพาน  ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 

                   ผู้สูงอายุ               จำนวน   1,027  ราย
                   ผู้พิการ                จำนวน      299  ราย
                   ​ผู้ป่วยเอดส์            จำนวน        27  ราย

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2448