สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

 
                   1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
 

                   เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ  38  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด  ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ  50  นาที  อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ  52 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ  70  กิโลเมตร   มีพื้นที่เขตเทศบาลทั้งสิ้น  13.50  ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่ใน  3  ตำบล   จำนวน  10  หมู่บ้าน  ได้แก่
                   ตำบลหัวตะพาน                     ประกอบด้วยหมู่ที่  1, 2, 6, 7, 8
                   ตำบลรัตนวารี                       ประกอบด้วยหมู่ที่  1, 2, 3, 7
                   ตำบลหนองแก้ว                     ประกอบด้วยหมู่ที่  10 
 
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศใต้             ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหัวตะพาน  เป็นพื้นที่ราบ  มีสภาพเป็น
ดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง   ทอดยาวไปตามแนวสองข้างทางหลวง  2210  โดยมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำและลำห้วยเสียวแบ่งครึ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ  พื้นที่ด้านตำบลรัตนวารี  กับพื้นที่ตำบลหัวตะพานพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำท่วมไม่ถึงและเป็นที่อยู่อาศัย  ยกเว้นพื้นที่บริเวณติดต่อกับอ่างเก็บน้ำและลำห้วย
                   1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
                   ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู คือ
-  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  คือ  ในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนระยะนี้อุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงมากทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
                   1.4  ลักษณะของดิน
                   ทรัพยากรดินสภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  การกัดเซาะ  พังทลาย  ของหน้าดินยังไม่มีในพื้นที่  ปัญหาสารพิษในดินยังไม่มีในพื้นที่เช่นเดียวกัน จะมีเพียงดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดินเท่านั้น
                   1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                   ทรัพยากรน้ำแม่น้ำสายหลัก  คือ  ลำเซบกและลำเซบาย  ซึ่งจะมีปริมาณน้ำตลอดทุกฤดูและ              มีน้ำหนองสามขาอีกในฤดูแล้งจะตื้นเขิน  เทศบาลตำบลหัวตะพานมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญคือ  หนองสามขา และ              ห้วยเสียว
                   1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้
                          ทรัพยากรป่าไม้ เขตเทศบาลตำบลหัวตะพานไม่มีพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์  คงมีแต่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและอยู่ระหว่างการปฏิรูปที่ดินต่อไป
 
          2.  ด้านการเมือง/การปกครอง
                   2.1  เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลหัวตะพาน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3  ตำบล 10  หมู่บ้าน  ได้แก่
          - ตำบลหัวตะพาน                   ประกอบด้วยหมู่ที่  1, 2, 6, 7, 8
          - ตำบลรัตนวารี                     ประกอบด้วยหมู่ที่  1, 2, 3, 7
          - ตำบลหนองแก้ว                   ประกอบด้วยหมู่ที่  10 
แบ่งเขตปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน มีผู้นำในชุมชน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) ดังนี้
          บ้านหัวตะพาน   หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน  ผู้ปกครอง นายวีระพันธ์  บาทชารี        กำนันตำบลหัวตะพาน
          บ้านหนองขอน   หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน  ผู้ปกครอง นายจันทร์ศรี  บุญวรรณ์          ผู้ใหญ่บ้าน
          บ้านหัวตะพาน   หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน  ผู้ปกครอง นายสมพงษ์  ทองโพธิ์ศรี         ผู้ใหญ่บ้าน
          บ้านหัวตะพาน   หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน  ผู้ปกครอง นายสาคร  ยอดมงคล              ผู้ใหญ่บ้าน
          บ้านหัวตะพาน   หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  ผู้ปกครอง นางสุริย์ภรณ์  ปฏิโชคมณี         ผู้ใหญ่บ้าน
          บ้านรัตนวารี     หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี     ผู้ปกครอง นางระนอง  จิตสง่า                  ผู้ใหญ่บ้าน       
          บ้านเสียว         หมู่ที่ 2 ตำบลรัตนวารี     ผู้ปกครอง นายพิศิษฐ์  ภูตะอินทร์             ผู้ใหญ่บ้าน       
          บ้านเสียว         หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวารี     ผู้ปกครอง นางสาวถนอม  รุขะวัน              ผู้ใหญ่บ้าน       
          บ้านรัตนวารี      หมู่ที่ 7 ตำบลรัตนวารี     ผู้ปกครอง นายพะแนง  อาษาสิงห์    กำนันตำบลรัตนวารี
          บ้านแสนสุข      หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว ผู้ปกครอง นางกัณณิกา  เกษงาม            ผู้ใหญ่บ้าน
 
                   2.2  การเลือกตั้ง
                        การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวตะพานและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งการเลือกตั้งสภาเทศบาลตำบลหัวตะพานและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 มีจำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
2.2.1 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  5.505 คน
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง  3,953 คน คิดเป็นร้อยละ 71.81
3. จำนวนบัตรดี  3,842  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 97.19
4. จำนวนบัตรเสีย  92 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.33
5. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน  19  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 0.48
2.2.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน  เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
                    เขตเลือกตั้งที่ 1
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,699 คน
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง  1,927 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40
3. จำนวนบัตรดี  1,842  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙5.59
4. จำนวนบัตรเสีย  75 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 3.89
5. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน  10  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 0.52
เขตเลือกตั้งที่ 2
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,806 คน
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง  2,023 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09
3. จำนวนบัตรดี  1,955  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 96.63
4. จำนวนบัตรเสีย  60 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.96
๕. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน  8  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 0.39
 
 
          3.  ประชากร
                   3.1
                   จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพานณ วันที่ 1 กันยายน 2564 มีประชาชนรวมทั้งสิ้น6,814 คนแยกเป็นชาย 3,323คน หญิง3,491คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,204 ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านดังนี้
ตาราง 3.1.1 จำนวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. 2562-2564
 

ตำบล หมู่บ้าน หมู่ที่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หัวตะพาน บ้านหัวตะพาน 1 202 202 207
  บ้านหนองขอน 2 159 162 165
  บ้านหัวตะพาน 6 120 120 121
  บ้านหัวตะพาน 7 223 225 228
  บ้านหัวตะพาน 8 245 246 249
รัตนวารี บ้านรัตนวารี 1 365 376 390
  บ้านเสียว 2 116 120 125
  บ้านเสียว 3 185 188 195
  บ้านรัตนวารี 7 396 398 401
หนองแก้ว บ้านแสนสุข 10 101 103 120
รวม   10 2,112 2,140 2,201
 
ตาราง 3.1.2 จำนวนประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บ้านหัวตะพาน 1 409 445 854 404 440 844 403 450 853
บ้านหนองขอน 2 345 310 655 340 309 649 341 311 652
บ้านหัวตะพาน 6 240 265 505 237 264 501 233 263 496
บ้านหัวตะพาน 7 425 428 853 417 422 839 410 419 829
บ้านหัวตะพาน 8 463 464 927 470 459 929 469 464 933
บ้านรัตนวารี 1 395 458 853 393 451 844 395 454 849
บ้านเสียว 2 211 253 464 217 261 478 216 259 475
บ้านเสียว 3 338 353 691 337 355 692 337 358 695
บ้านรัตนวารี 7 380 360 740 370 352 722 366 343 709
บ้านแสนสุข 10 161 166 327 155 161 316 149 174 323
รวมทั้งสิ้น   3,367 3,502 6,869 3,340 3,474 6,814 3,319 3,495 6,814
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน  )
3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
  •                   
 
จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ
ประชากรช่วงวัยทารก (แรกเกิด - 2 ปี) 78 82 160 2.35
ประชากรช่วงวัยเด็ก (เริ่มตั้งแต่อายุ  2 - 12 ปี 333 324 657 9.64
ประชากรช่วงวัยรุ่น (เริ่มตั้งแต่อายุ  13 - 20 ปี 290 282 572 8.39
ประชากรช่วงวัยผู้ใหญ่ (เริ่มตั้งแต่อายุ  21 - 40 ปี 998 941 1,939 28.46
ประชากรช่วงวัยกลางคน (เริ่มตั้งแต่อายุ  41 - 59 ปี 1,015 1,124 2,139 31.39
ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (เริ่มตั้งแต่อายุ  60 ปีขึ้นไป 609 738 1,347 19.77
รวม 3,323 3,491 6,814 100
         
 
4.  สภาพทางสังคม
 
                      4.1  การศึกษา
                   (1) โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน2แห่งได้แก่
                        ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวตะพาน มีโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และมีข้อมูล    จำนวนนักเรียนดังนี้
 
ที่
 
ชื่อโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียน (คน)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1,316 1,330 1,384
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 90 88 92
รวม จำนวน ๒ แห่ง 1,406 1,418 1,476
 
 (2) โรงเรียนประถมศึกษา          จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
                        ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวตะพาน มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และมีข้อมูล    จำนวนนักเรียนดังนี้
 
ที่
 
ชื่อโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียน (คน)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
1 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 461 445 431
2 โรงเรียนบ้านเสียว 69 74 69
3 โรงเรียนบ้านหนองขอน 26 26 33
4 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 167 176 172
รวม จำนวน 4 แห่ง 723 721 705

 (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
                        เทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (3-5 ขวบ) ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวตะพานมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน 2 แห่ง  และมีข้อมูลจำนวนนักเรียนดังนี้
 

 
ที่
 
ชื่อโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียน (คน)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน 1 87 83 73
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน 2 56 48 42
รวม จำนวน 2 แห่ง 143 131 115
 
(ที่มา : กองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวตะพาน)
 
                   (4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพาน      จำนวน  1  แห่ง
                   (5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระศรีเจริญ                                       จำนวน  1  แห่ง
 
                   4.2สาธารณสุข
 
                   -  โรงพยาบาลหัวตะพาน                                        จำนวน   1  แห่ง
                   -  สาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน                                 จำนวน   1  แห่ง
                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวตะพาน          จำนวน   1  แห่ง
                   -  คลินิก                                                          จำนวน   4  แห่ง
                   -  ร้านขายยา                                                    จำนวน   4  แห่ง
          4.3การสังคมสงเคราะห์
                   เทศบาลตำบลหัวตะพาน  ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์
                -  ผู้สูงอายุ               จำนวน   1,315  ราย
                -  ผู้พิการ                จำนวน     404  ราย
                -  ผู้ป่วยเอดส์            จำนวน       30  ราย

 

วันที่ : 30 กันยายน 2565   View : 3747