สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลหัวตะพาน

 

เทศบาลหัวตะพาน เดิมมีสถานภาพเป็นสุขาภิบาลหัวตะพาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ 2528  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 38 เมื่อ เมษายน พ.ศ 2528 ได้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลรัตนวารี ตำบลหัวตะพาน และตำบลหนองแก้ว จัดตั้งเป็น สุขาภิบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานีตั้งที่ทำการอยู่ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน มีพื้นที่อาณาเขตตามถนนสายหัวตะพาน - บ้านขมิ้น จำนวน 13.50 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวตะพาน ตำบลรัตนวารี และตำบลหนองแก้ว มีคณะกรรมการสุขาภิบาลหัวตะพานชุดแรกเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน ชื่อนายอำเภอหัวตะพาน ประธานกรรมการ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวตะพาน และกำนันตำบลรัตนวารี มีกรรมการจากการเลือกตั้ง 6 คน รวมเป็น 9 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

1 นายส่งศักดิ์  สาธุภาค        ประธานกรรมการ

2 นายไพฑูรย์  มุสิกโปดก    ปลัดอาวุโส

3 นายเหล็ก  แสนสนุก        กำนันตำบลรัตนวารี

4 นายทองสูรย์  เมฆวิมล    กรรมการ

5 นายสุริยา  เมฆวิมล        กรรมการ

6 นายเชิดศักดิ์  มันสุก        กรรมการ

7 นายปราง  นารีบุตร        กรรมการ

8 นายประสงค์  ยอดมงคล    กรรมการ

9 นายบุญศรี  สิงห์ชู        กรรมการ

และมีคณะกรรมการสุขาภิบาลบริหารงานต่อเนื่องกันมาหลายชุด โดยเฉพาะในอำเภอหัวตะพานที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาลหัวตะพาน มีดังนี้

1 นายส่งศักดิ์  สาธุภาค

2 นายสุรพล   สายพันธุ์

3 นายกมล  สัจวิโรจน์

4 นายมงคล  สัณฐิติวิฑูร

5 นายประวัติ  รัฐิรมย์

6 นายเปรื่อง  งามจันทร์

7 นายพรรคพล  วงเพ็ญ

 
วันที่ : 7 ตุลาคม 2563   View : 2260