สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 8 เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 พ.ย. 2565 219