สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสมพร ร่วมทอง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพร ร่วมทอง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายดาวเหนือ วิชาคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


จ.ส.อ.นพรัตน์ บ่อทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเพ็ชร สรรพผล
คนงานทั่วไป


นายจำปา มูลเพ็ญ
คนงานทั่วไป


นายทวีชัย ไชยจันทร์
คนงานทั่วไป


นายสมเกียรติ คำสัตย์
คนงานทั่วไป


นายชลทิต ภาโท
คนงานทั่วไป


นายพงษ์อนันต์ บุญทิพย์
คนงานทั่วไป


นายประดับพันธ์ ศิลาวงษ์
คนงานทั่วไป


นางสาวอนึง ชาววัง
คนงานทั่วไป


นายพานทอง สุวิพันธ์
คนงานทั่วไป


นางสาววรัญญา สิงห์ชู
คนงานทั่วไป


นายจักกฤษ ไชยจันทร์
คนงานทั่วไป


นายนิคม ป้องคำลา
คนงานทั่วไป


นายพลธวิทย์ ศรีเบ้า
คนงานทั่วไป