สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 20

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

ยื่นภาษีตามนี้นะจ้ะ... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 25)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (สำหรับบุคคลภายใน IIT)... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 62)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก (EIT)... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 28)

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของ สคชจ.

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ (สคชจ.อำนาจเจริญ) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  -ขอตั้งผู้จัดการมรดก -คุ้มครองผู้บริโภค -การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ และภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปร..... วันที่ 23 ธ.ค. 2565 (ดูู 62)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญฯ

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพานเรื่อง เจตนารมณ์ "นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 22 ธ.ค. 2565 (ดูู 14)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลหัวตะพานได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเนื่องจาก ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นที่ทุก..... วันที่ 8 ก.ย. 2565 (ดูู 79)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหัวตะพาน จัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติตน ตามมาตรฐานกลางทาง..... วันที่ 15 ธ.ค. 2564 (ดูู 178)

###แจ้งประชาสัมพันธ์### การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต... วันที่ 16 ส.ค. 2564 (ดูู 380)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2... วันที่ 22 ก.ค. 2564 (ดูู 292)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ... วันที่ 24 มิ.ย. 2564 (ดูู 75)

ท่านนายกลงพื้นที่ดูแลการปรับปรุงขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1 ต.รัตนวารี

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วย ลงพื้นที่ดูแลการขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1 ต.รัตนวารี... วันที่ 9 มิ.ย. 2564 (ดูู 250)

ท่านนายกลงพื้นที่ ดูการซ่อมแซมโรงผลิตน้ำประปา

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรี ตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วย ลงพื้นที่ดูแลการซ่อมแซมโรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 3 มิ.ย. 2564 (ดูู 240)

26 พฤษภาคม 2564 "วันวิสาขบูชา"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเทศกาลวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564... วันที่ 24 พ.ค. 2564 (ดูู 323)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564... วันที่ 11 พ.ค. 2564 (ดูู 214)

ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ... วันที่ 1 เม.ย. 2564 (ดูู 242)

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวตะพาน และตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 31 มี.ค. 2564 (ดูู 246)

ป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน... วันที่ 5 ก.พ. 2564 (ดูู 210)

ให้บริการช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันฯ ทต.หัวตะพาน ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหลังห้องแถวตำรวจ สภ.หัวตะพาน ... วันที่ 29 ม.ค. 2564 (ดูู 267)

มาจ่ายภาษีกันนะคะ

ขอเชิญมาชำระภาษีปี 64... วันที่ 18 ธ.ค. 2563 (ดูู 211)

การประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

การประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๒ ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ๑. ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒  บ้านหนองขอน ๒. ณ ศาลาประชาคมหมู่ท..... วันที่ 2 ธ.ค. 2563 (ดูู 235)