สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

ออกเยี่ยมมอบสิ่งของสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหัวตะพาน นำโดย นายธนิต ชาววังนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน คณะผู้บริหาร ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทีมหมอครอบครัว ผู้นำชุมชน อสม. และ CG ได้ออกเยี่ยมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพานทั้ง 10 ..... วันที่ 1 พ.ค. 2567 (ดูู 13)

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2567

        วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม OTOP เทศบาลตำบลหัวตะพาน นายธนิต  ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวตะพานท..... วันที่ 29 เม.ย. 2567 (ดูู 10)

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567... วันที่ 11 ม.ค. 2567 (ดูู 317)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพานและประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยมีนายธนิต  ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน 17 คน และสัดส่วนประช..... วันที่ 16 พ.ค. 2566 (ดูู 655)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพานได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลหัวตะพาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โดยมีนายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ วัดบ้านเก่าบ่อ มีผู้เข้สร่วมฝึกอบรม จำนวน 85 ..... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 346)

ประชามติเรื่องเผาถ่าน

ประชามติเรื่องการเผาถ่าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้มีการจัดประชุมร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนการการเผาถ่าน ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยมีตัวแทนนายอำเภอ คือ นายอาทิตย์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวตะพาน นายอำภา สามสมุทร ..... วันที่ 28 มี.ค. 2566 (ดูู 170)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ซึ่ง อปพร.เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการบรรเทาสาธารณภัยและตามที่ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.มอบหมาย ถือว่าเป็นกำลังหลักของภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในครั้งนี้ไ..... วันที่ 23 มี.ค. 2566 (ดูู 102)

พิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสี่ ประจำปี 2566

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้นำชุม..... วันที่ 7 มี.ค. 2566 (ดูู 294)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

ยื่นภาษีตามนี้นะจ้ะ... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 120)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (สำหรับบุคคลภายใน IIT)... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 224)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก (EIT)... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 109)

การประชุมคณะกรรมการประเมินการขอกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายวัชระ  กุดกุง ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการในการประชุมตรวจประเมินโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยมีการขอกำหนดตำแหน่งและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน (ชั้น 2) ... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 157)

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของ สคชจ.

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ (สคชจ.อำนาจเจริญ) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  -ขอตั้งผู้จัดการมรดก -คุ้มครองผู้บริโภค -การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ และภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปร..... วันที่ 23 ธ.ค. 2565 (ดูู 548)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญฯ

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพานเรื่อง เจตนารมณ์ "นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 22 ธ.ค. 2565 (ดูู 96)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยมีนายวีระพงษ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน เพื่อพิจารณารายละเอียดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... วันที่ 1 ธ.ค. 2565 (ดูู 102)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลหัวตะพานได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเนื่องจาก ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นที่ทุก..... วันที่ 8 ก.ย. 2565 (ดูู 183)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหัวตะพาน จัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติตน ตามมาตรฐานกลางทาง..... วันที่ 15 ธ.ค. 2564 (ดูู 310)

###แจ้งประชาสัมพันธ์### การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต... วันที่ 16 ส.ค. 2564 (ดูู 642)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2... วันที่ 22 ก.ค. 2564 (ดูู 432)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ... วันที่ 24 มิ.ย. 2564 (ดูู 162)