สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ


ออนไลน์ : 14

Gallery :: โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพานได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลหัวตะพาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โดยมีนายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ วัดบ้านเก่าบ่อ มีผู้เข้สร่วมฝึกอบรม จำนวน 85 ท่าน ให้นโยบายและให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต  และเพื่อพัฒนาคุณธรรมและส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  "นโยบาย No Giftb Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีเจตนาที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ : 26 เมษายน 2566   View : 207