สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคาเชน ผลชูพงษ์
นิติกรชำนาญการ


นางนริศรา สาไชยันต์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสกาวเดือน วัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ชฎาภรณ์ แขสว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน