สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายคาเชน ผลชูพงษ์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายคาเซน ผลชูพงษ์
นิติกรชำนาญการ


นางนริศรา สาไชยันต์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นายเกียรติศักดิ์ ขุมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสกาวเดือน วัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางชฎาภรณ์ แขสว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน