สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสวัสดิ์ สิงห์ชู
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1616078


นางบัวเรียน หน่อแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 084-4316799


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : -


นายวีระพงษ์ ภูตะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 062-9843810


นายขจิต บุญมาชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 061-9388030


นายใหม่ หมอกวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 061-5625641


พ.ต.ท.สุทธินันท์ อวนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 084-0739959


นางอุไร อุดมสันติ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 094-4747896


นางลำใย บัวเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 062-4411964


นายประดิษฐ์ สุตะภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : -


นายวีระ ไชยจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 095-0791253


นายปราง นารีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-7221070


นายอุเทพ หิรัญวรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 095-6029931