สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 9

Gallery :: การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพานและประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยมีนายธนิต  ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน 17 คน และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล จำนวน 59 คน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านกระบวนการในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 คือ 1.การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทสบาลตำบลหัวตะพาน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 2.การประชุมประชาคมระดับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2566
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566   View : 469