สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

สารจากปลัดฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สารจากปลัดฯ

สารจากปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน

 

กราบเรียน พี่น้องประชาชนและท่านผู้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวสะพานที่เคารพทุกท่าน รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวตะพานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทุกท่านได้ทราบผล-ผลการดำเนินงานของเทศบาลในปีงบประมาณ 2554 - 2557  ให้ ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบ กระผมนายพรพงษ์ สมสกุล ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน ในฐานะผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานจ้างทุกคน ซึ่งต้องรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาล กระผมจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการนำพาพนักงานเทศบาลทุกคนทำงานอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่เสนอต่อพี่น้องประชาชนไว้ ความสำเร็จใดๆ ได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย กระผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ให้มีความสำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตำบลหัวตะพานของเราจะต้องมีความเจริญมากยิ่งขึ้น และพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเทศบาลของเรามากที่สุด ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

นายพรพงษ์  สมสกุล

ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน

 
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563   View : 1179