สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   16 ม.ค. 2567 290
คู่มือการลงทะเบียนแลัยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   15 ม.ค. 2567 5
คู่มือการลงทะเบียนแลัยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   15 ม.ค. 2567 7
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส   15 ม.ค. 2567 5
คู่มือสำหรับประชาชนการยื่นลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   5 ม.ค. 2567 4
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบกิจการ)   5 ม.ค. 2567 5
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   5 ม.ค. 2567 5
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวตะพาน   2 ต.ค. 2566 113
คู่มือการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหัวตะพาน   16 มี.ค. 2566 39
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 170