สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 19

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   29 ส.ค. 2565 39
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง   15 ธ.ค. 2564 81