สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

สารจากนายก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สารจากนายก

สารจากนายกเทศมนตรีหัวตะพาน

 

"วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน

ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ

เน้นประสานงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด"

 

เทศบาลตำบลหัวตะพานมีหน้าที่หลักในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  10 ชุมชนซึ่งเป็นภารกิจที่ดิฉันมีความตั้งใจและตั้งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชน ในการพัฒนาเทศบาลทุกๆ ด้านที่ผ่านมามีความจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ มากมายและที่สำคัญยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมของเทศบาล ทำให้การดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

รายงานกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวตะพานฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาในด้านต่างๆจากปี พ. ศ. 2554 -  2557 สำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวตะพานที่ผ่านมา เทศบาลได้ดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณะ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดซึ่งงบประมาณเทศบาล เพียงพอสำหรับรายจ่ายประจํา เช่นเงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ น้ำมันรถ งบอุดหนุนงานประเพณีลอยกระทง งานบุญเดือนสี่ ฯลฯ และในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน งบประมาณเทศบาลก็มีเพียงเล็กน้อยสามารถทำได้เพียงซ่อมแซมถนนหนทาง ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ช่วยภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและปรับปรุงศาสนสถาน เช่นศาลหลักเมืองและตามนโยบายของรัฐบาล เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ดิฉันไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการหางบประมาณมาพัฒนาเพราะรู้ดีว่าประชาชนในพื้นที่ยังสัญจรไปมาไม่สะดวก ยังต้องการเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำใช้ในการเกษตรของชาวนา จากประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี จึงรู้วิธีการหางบประมาณเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเร่งด่วน) ได้งบมาพัฒนาหลายโครงการ เช่นโครงการระบบประปาบ้านเสียว บ้านหนองขอน บ้านแสนสุข ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค ทำระบบกรองน้ำไว้ให้ประชาชนบริโภคและขุดลอกคลองและขุดลอกหนองเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทั้งสองเขตอีกหลายสายเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกสร้างตลาดเทศบาล 2 และปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ให้ได้มาตรฐาน ด้านการศึกษาได้ของบประมาณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และในด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกความต้องการในด้านต่างๆ เกิดจากแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยการจัดประชุมประชาคมและประชุมจัดทำแผนชุมชน มีตัวแทนขององค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาล เข้ามาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาและความต้องการของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตลอดจนประชาชนทั้ง 10 ชุมชน ทั้งหมดได้กล่าวมานี้ ล้วนแต่ทำให้เทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

 

ก้าวต่อไปอนาคตของเทศบาลตำบลหัวตะพาน จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ให้มีความพร้อมในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมของหัวตะพาน ให้ยั่งยืน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหัวตะพานทุกคน นำพาชาวเทศบาลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ABC)  รวมทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

นางสำรวย  สมพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน

 
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563   View : 820