สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พ.ศ.2566   24 ม.ค. 2566 18
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   20 ม.ค. 2565 55
นโยบายกุารบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2564   13 พ.ค. 2564 202