สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พ.ศ.2566   24 ม.ค. 2566 84
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   20 ม.ค. 2565 105
นโยบายกุารบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2564   13 พ.ค. 2564 248