สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสวัสดิ์  สิงห์ชู ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ และพิจารณาญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 23 สิงหาคม 2565   View : 501
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :