สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาญัตติและข้อราชการของเทศบาลตำบลหัวตพะพาน  สภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน จึงขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 5 สิงหาคม 2565   View : 157
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :