สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ขอความอนุเคราะห์ประชสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ขอความอนุเคราะห์ประชสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลวมติให้ตราเป็นเทศบัญัติ  สภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 19 สิงหาคม 2565   View : 163
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :