สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

นโยบายนายก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายนายก

โยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน เมื่อวันที่ 23  เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
 ..................................................................................
 
1. นโยบายด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
(1) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
(2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกาย
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน และผู้ด้อยโอกาส
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน
- ส่งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย์ หรือสหกรณ์และการสร้างเครือข่าย
- สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต หรือการ
แปรรูปผลผลิต
- สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
- ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน
(4) การพัฒนาสังคมที่ดี
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- สร้างเครือข่ายชุมชน โดยให้ชุมชนได้ร่วมมือกันประสานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมมือป้องกันแก้ไข
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมมือกันป้องกันตนเอง
- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน
 
2. การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
- ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุ้นและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
(2) การจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
- ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งในชุมชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- ก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
- ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

 3. นโยบายการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
(1) การก่อสร้างและปรับปรุงถนน
- ก่อสร้าง และปรับปรุงถนนสายหลักให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
- ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชำรุดให้ใช้การได้ตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให้มีทางเท้าและต้นไม้ตลอดทั้งสองฝั่ง ตามความเหมาะสม
(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช้โคมไฟขนาดที่ให้แสงสว่างเพียงพอและได้มาตรฐาน
(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ำประปา
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
(4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพท์สาธารณะ
- สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐาน(สาธารณะ)ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล
- ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในชุมชน

 4. การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
(1) การบริการประชาชน
- ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลให้รวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นที่พอใจของประชาชน
- พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช้เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างเหมาะสม
(2) การบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน
- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
- ส่งเสริมและจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- เตรียมความพร้อมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่แกนนำของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(4) การบริหารสำนักงาน
- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับบุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 424