สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

นโยบายนายก


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: นโยบายนายก

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 ..................................................................................
 
1. นโยบายเร่งด่วน
    1. ปรับปรุงและฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองสามขาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    2. จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน 1669 ประจำเทศบาลตำบลหัวตะพาน
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ อสม. อปพร. และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ
    4. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง
    5. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงและน้ำประปามีความสะอาดเหมาะแก่การอุปโภคและบริโภค
    6. จัดตั้งตลาดสดเพื่อประชาชนให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
    7. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและการสัญจร ระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มศักยภาพในด้านแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหัวตะพาน
    2.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ให้เป็นเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน
   2.2 พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค มีความสะอาด และครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
   2.3 ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน
   2.4 ปรับปรุงและฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองสามขา
   2.5 ติดตั้งไฟ ป้ายและสัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3. นโยบายด้านสาธารณสุข สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
           เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการดูแล ป้องกันและควบคุมมลพิษไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น เร่งจัดหาสถานที่ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพานมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทำให้เทศบาลตำบลหัวตะพาน เป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
    3.1 เร่งแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบ
    3.2 จัดการระบบดูแลถนนให้สะอาดและมีความปลอดภัย
    3.3 จัดระเบียบตลาดสดของเทศบาลให้เป็นตลาดที่สะอาดและเป็นตลาดที่มีคุณภาพ
    3.4 จัดระบบการดูแลสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
    3.5 จัดระบบการควบคุมดูแลการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่
    3.6 ยกระดับศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ให้เป็นหน่วยบริการที่สนับสนุนการบริการของโรงพยาบาลหัวตะพาน
    3.7 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในทุกเพศทุกวัยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
    3.8 ส่งเสริมและพัฒนางานดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น         
    3.9 เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ให้เป็นหมอครอบครัวและชุมชน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้เป็นกำลังหลักสำคัญของเทศบาล การจัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชน
    3.10 ปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬาให้พร้อมใช้งานเพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน
   3.11 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้อย่างทั่วถึง
   3.12 สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เพศ วัยให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
   3.13 สนับสนุนและส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ให้เกิดการรวมพลังจิตอาสาในการทำประโยชน์แก่สังคม
   3.14 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว เป็นเกราะป้องกันเด็กและเยาวชนให้พ้นจากภัยยาเสพติดและอบายมุข
   3.15 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกลุ่มองค์กรสตรีให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   3.16 พัฒนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ให้เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานระดับจังหวัด
   3.17 จัดให้มีและส่งเสริมระบบการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉินด้วยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน
   3.18 ผลักดันการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
   เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ให้เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการที่ดี ปลูกฝังค่านิยมให้เป็นเด็กที่เก่งและดี มีวินัยและมีคุณธรรม มุ่งสร้างจริยธรรม รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
4.1 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มีพลังความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย
   4.2 ส่งเสริมและผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล
   4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์และพัฒนาห้องสมุดอีเลกทรอนิกส์
   4.4 ส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
   4.5 ส่งเสริมกิจกรรมบุญประเพณีประจำชุมชน
   4.6 ส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนสีขาว งานบุญ งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
   4.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านในการเข้าเรียนระดับปฐมวัย
   4.8 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้พร้อมตามมาตรฐานการศึกษา
   4.9 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทำให้ครูมีคุณภาพและมีคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจสำหรับประชาชน
   4.10 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สู่โลกสมัยใหม่ E-Learning
   4.11 ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัย
   4.12 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในชุมชน
   4.13 ส่งเสริมให้มีชมรมกีฬา E-Sport
 
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
          เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักสู่สินค้า
โอท็อป จัดหาพื้นที่สำหรับการค้าขายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
    5.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การรวมกลุ่มอาชีพโดยการจดทะเบียนกลุ่มกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
    5.2 ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือน
    5.3 ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบอาชีพ
   5.4 พัฒนาสินค้าชุมชนไปสู่สินค้าโอท็อป
6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลัก  ธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้ และสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ดังนี้
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์
     6.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
     6.3 นำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ มีการจัดการระบบบริหารงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เมื่อมารับบริการ
    6.4 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
    6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน การให้บริการ นำองค์กรไปสู่จุดหมาย
    6.6 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานของเทศบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
   6.7 พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน การจัดซื้อจัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
     6.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 608