สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED , ชุดโคมไฟถนน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๓๑ อำนาจเจริญ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า พร้อมใบเลื่อย ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๒๓ รายการ (โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED และชุดโคมไฟถนน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทักษิณ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทักษิณ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๘๗ อำนาจเจริญ (จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทักษิณ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (คลอรีนและสารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบหัวตะพาน ๒ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารโอท็อปและติดตั้งกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ตัวอักษร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2566
ซื้อเครืื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดั้ม) หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๕๗๙๘ อำนาจเจริญ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาบุญเดือนสี่เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาบุญเดือนสี่เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูง ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบปรับระดัับได้ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำอ่างล้างมือให้เด็กนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
เหมาตกเเต่งสถานที่พร้อมป้ายไว้นิลเเละหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวตะพาน รุ่นที่ ๗) 14 ก.พ. 2566
กระเป๋าผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวตะพาน รุ่นที่ ๗ 14 ก.พ. 2566
จ้างเหมา นายสุดใจ ย่าพรหม บุคคลภายนอกเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นบุคลากรในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างเหมา นายศิริศักดิ์ ไชยนา บุคคลภายนอกเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นบุคลากรในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างเหมา นายภูมินทร์ ชารีศรี บุคคลภายนอกเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นบุคลากรในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างเหมา นายกัมปนาท สมผล บุคคลภายนอกเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นบุคลากรในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล,เบนซิน) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนทักษิณ หมู่ที่ ๗ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 9 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำบริเวณหน่วยผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเหรียญรางวัล โครงการกีฬาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เเข่งกีฬาเเละเครื่องเสียง (โครงการกีฬาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนครเป็งจาน บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวารี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลหัวตะพานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรงธรรม บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวารี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลหัวตะพานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตพาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566