สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   31 ม.ค. 2565 101
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร   13 พ.ค. 2564 326