สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   2 ก.พ. 2565 100
หลักเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏบัติงานบุคคลากร   2 ก.พ. 2565 112
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   2 ก.พ. 2565 101
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร   2 ก.พ. 2565 92
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   2 ก.พ. 2565 107
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน   16 พ.ย. 2564 94
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3)   16 พ.ย. 2564 82
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษฯ   16 พ.ย. 2564 91
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับฯ   16 พ.ย. 2564 81
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ   16 พ.ย. 2564 105
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2)   16 พ.ย. 2564 82
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 พ.ย. 2564 78
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   16 เม.ย. 2564 245
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการย้ายของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   17 มี.ค. 2564 195
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   8 ก.พ. 2564 346
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล   1 ธ.ค. 2563 144
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 4559   1 ธ.ค. 2563 201
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   1 ธ.ค. 2563 172
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559   1 ธ.ค. 2563 158
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่มีเหตุ   1 ธ.ค. 2563 146
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย   15 ก.ย. 2563 215
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   15 มิ.ย. 2563 165