สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานการแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   3 มี.ค. 2566 31
การย้ายต่างสายงานของพนักงานเทศบาล(กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่าง   3 ก.พ. 2566 31
รายงานการเลื่อระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   10 ม.ค. 2566 34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)   10 ม.ค. 2566 30
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   25 ม.ค. 2565 94
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหัวตะพาน   18 พ.ค. 2564 231
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 9/2564   1 ก.พ. 2564 191
แผนการดำเนินงานแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   8 ม.ค. 2564 202
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564   4 ธ.ค. 2563 178