คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายธนิต ชาววัง
นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-9996640


นางสาวศุภานัน อุดมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-0660902


นายปิยะศาสตร์ ทองเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 097-3211235


นายบุญไทย ไชยจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-3902320


นายสุผล พลบุบผา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 085-0167843


นายสำรอง บำเพ็ญ
ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-8786575


นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน
รองปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 065-3935695


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุวิสิษฎ์ สินเติม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวิไลวรรณ บุญดก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


น.ส.ธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา