คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางสำรวย สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน


นายประสงค์ ยอดมงคล
รองนายกเทศมนตรี


นายเสริมศักดิ์ ทากุ
รองนายกเทศมนตรี


นางชฎาภรณ์ แขสว่าง
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายทองใส ยิ่งยืน
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี