หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล


นายพรพงศ์ สมสกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน


นางสังวรณ์ วงศ์จันลา
รองปลัดเทศบาล


นายอำนาจ นารีบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุวิสิษฎ์ สินเติม
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.ธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวิไลวรรณ บุญดก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ