หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล


นายสำรอง บำเพ็ญ
ปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
เบอร์โทร : 081-8786575


นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 065-3935695


จ่าเอกสวัสดิ์ คำอ่อนสา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนันทยา บุญทำนุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุวิสิษฎ์ สินเติม
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.ธนพรรษ วันดึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ