สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหัวตะพาน จัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติตน ตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณโรงแรมบลู โฮเท็ล อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน
วันที่ : 15 ธันวาคม 2564   View : 229